قانونِ دو تا مونده به آخرِ پاشا

«به جایِ اینکه دیوانه‌وار عاشقِ یکی باشی که دوسِت داره، یکی رو دوست داشته باش که دیوانه‌وار عاشقت باشه.»
Read More

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

(برایِ محسن)   من در چهل سالگی باز شدم صفر. باز رسیدم به هیچ. مهریه، نفقه، خونه، ماشین، همه اثاث...
Read More

پادتن

فقط یه پیس!  به این نزدیک‌ترین جا به گیرنده‌های بویائیم. بی عطرِ تو این ماسماسک محافظِ من نیست!
Read More

برای آن زمستان‌ها که گذشت

این دوران همه‌ش هم بد نبود. خوبی‌هایِ زیادی هم داشت. بخصوص اسفندی که گذشت. بیشتر از همیشه باعث شد همو...
Read More

شیش

حضانتِ سارا؛ تلاشم برایِ باز دیدنت. 
Read More

Subscribe to Rhett Bulls

Thanks! Message sent.
Failed to send request. Please correct errors and try again.