فلش‌ فوروارد

5
(2)
  سلام…
 
  سلام!
 
  جواب سلامم رو نمی‌دی؟
 خیلی بی‌لیاقتی.
  مرسی!
 
 دلم خیلی برات تنگ شده…
 خیلی بی‌لیاقتی.
  تو هنوز همونی.
 خیلی بی‌لیاقتی.
  بعد از این همه مدّت؟
 خیلی بی‌لیاقتی. 
 چیزِ دیگه‌ای نداری بگی؟
 خیلی بی‌لیاقتی.
 همین؟
 خیلی بی‌لیاقتی.
 باشه. بی‌لیاقتم… تو تقصیر نداشتی؟
 خیلی بی‌لیاقتی.
 غرور. غرور. غرور. هنوزم غرور؟ بعد از این همه سال که ندیدمت… نشنیدمت؟
 خیلی بی‌لیاقتی.
 اگه هم هستم، بودم، تو مجبورم کردی!
 خیلی بی‌لیاقتی.
 آره می‌دونم. بی‌لیاقتم.
 خیلی بی‌لیاقتی.
 خیلی.
 خیلی بی‌لیاقتی.
 دوسِت داشتم ولی…
 خیلی بی‌لیاقتی.
 دارمم هنوز.
  خیلی بی‌لیاقتی.
 گوشی رو می‌ذارما!
 خیلی بی‌لیاقتی.
 آقایِ جنتلمن! ادّعا! بالیاقت! با من حرف بزن…
 خیلی بی‌لیاقتی.
 می‌دونم… می‌دونم… بی‌لیاقتم. باشه! باهام حرف بزن.
 خیلی بی‌لیاقتی.
 کاری نداری؟
 خیلی بی‌لیاقتی.
 دوسِت دارم.
 خیلی بی‌لیاقتی.
 عاشقتم!
 خیلی بی‌لیاقتی.
 دلم برای تُنِ صدات تنگ شده… با من حرف بزن…
 خیلی بی‌لیاقتی.
 دلم برایِ چشمات تنگ شده. ببینیم هَمو…
  خیلی بی‌لیاقتی.
  منو ببخش.
 خیلی بی‌لیاقتی.
– …
– …
 ازت متنفرم!
 خیلی بی‌لیاقتی.
 زندگی‌م رو خراب کردی …
 خیلی بی‌لیاقتی.
 می‌دونم. می‌دونم.
 خیلی بی‌لیاقتی.
 نابودم کردی!
 خیلی بی‌لیاقتی.
 حیف!
 خیلی بی‌لیاقتی.
 خدافظ.
 
  
 
  
 گوشی هنوز دستته؟
 آره عزیزم، چی می‌خوای بگی؟
  … خیلی بی‌لیاقتی!
 
 
 

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

4 thoughts on “فلش‌ فوروارد”

  1. تمام این "خیلی بی لیاقتی ها" هم براش زیادیه. من بودم سلام رو که گفت قطع می کردم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *