Bullog

خُل‌نگِار

دوستِ قدیمی 5 (2)

  به یادِ آرمین؛ دوستِ قدیمی…      امروز نشسته بودم تویِ خل‌آرامش‌گاهِ همیشگی‌م… جائی که بعضی از این خل‌واژه‌ها از توش در می‌آد. کافه ثالث؛ بالایِ «نشرِ ثالث». اولین بار با «آرمین قبادی پاشا» اوجا رفتم و Read more