Bullog

خُل‌نگِار

ماه‌درویش 5 (4)

   

ترکیبِ لحظه؛

 این عکس ناب، این قطعه پریشان و این تکة کلیدر:

      « … مارال پروا از خود راند. هر چه باداباد. بگذار آسمان بر زمین آوار شود. پرسید: –یارت Read more