Bulls

خُل‌واژه‌ها

ماه‌درویش 0 (0)
عکس از کتابخانه ملی بریتانیا ترکیبِ لحظه؛

 این عکس ناب، این قطعه پریشان‌ و این تکة کلیدر: « … مارال پروا از خود راند. هر چه باداباد. بگذار آسمان بر زمین آوار شود. پرسید: –        یارت ماه‌درویش نام دارد؟ Read more