Bullog

خُل‌نگِار

کازانووایِ سادیست 5 (3)

(برایِ          (John Gray   –       ممنون! نشستن رویِ این صندلی‌هایِ ناراحت حسّی داره که هیچ جوری نمی‌شه بیانش کرد. –      Read more