Bullog

خُل‌نگِار

آره! تمام جزئیاتش رو یادمه… آلمان‌ها خاکستری بودن و تو آبی… 5 (2)

  چهارده ژانویۀ1957. در سنِّ 57 سالگی. فقط 36 کیلو وزنش بود. در آخرین لحظاتِ نبردش با سرطانِ مری، نه تنها مجبور شده بود قسمتی از مری‌ش رو برداره، بلکه یکی از دنده‌هاش، و دو تا از غدد لنفاوی‌ش Read more