دیالوگِ روز

5
(3)

پاشا: … ولی من یه موقع، شاید فقط یه بار واقعاً از دستت ناراحت شدم.

پژمان: !

پاشا: وقتی که بعد از دعوایِ من و اون مردک …. بهش زنگ زدی.

پژمان: آره، می‌دونم.

پاشا: اشتباه کردی دیگه؟

پژمان: آره! هر کاری کنم که تو دوست نداشته باشی، همیشه اشتباست!

 

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *