قانونِ شصتِ پاشا

5
(4)

 
در برخورد با انسان‌های مریض:
– اگه درمان‌پذیر بودن، حداکثر سعی‌ت رو می‌کنی تا خوبشون کنی.
– اگه درمان‌پذیر نبودن، سریع و بی‌هیچ عذاب وجدانی برای همیشه ترکشون می‌کنی.

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *