با رویا تمام شد…

5
(4)
 
«…تمامِ فروردین را به عشق دیدارِ اردی‌بهشت سر خواهم کرد. یک بار، ده سال پیش به کسی که از فروردین خشنود نبود، امیدِ اردی‌بهشت دادم. راست می‌گفتم. اردی‌بهشت آمد. زود. به هنگامِ خود. اما او نبود. اردی‌بهشت آن سال، او را قال گذاشت…»
بهروز تورانی
 
 
 
 
 

*  قسمتی از بهاریۀ «بهروز تورانی» با عنوان «… از رویا شروع می‌شود» چاپ شده در ماهنامۀ فیلمِ شماره ۴۲۴. مطلب فوق با اجازۀ رسمی از این مجله در خل‌واژه‌ها آمده‌است.   

۹۰/۲/۱

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

1 thought on “با رویا تمام شد…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *