مِی‌ُلوگ

4.6
(5)
         می‌دونی چیه؟
         چیه؟
         تو وقتی مشروب نمی‌خوری خیلی…
         باز شروع کرد حرف‌هایِ فلسفی زدن!
         نه… یه دقه گوش کن…
         خب بگو… بگو عزیزم.
         تو وقتی مشروب نمی‌خوری…
         خب…
         خیلی نرمالی. زیادی نرمالی.
         خوبه یا بده؟
         نمی‌دونم. boring ه.
         خب پس بده.
         آره یه جورائی. یا شایدم نه… نمی‌دونم… 
         وقتی می‌خورم چی؟
         دو حالت داره.
         ؟
         یا افتضاح می‌شی؛ مثل وقت‌هایِ PMS ت که همیشه آرزویِ مرگ می‌کنی. یا عالی عالی می‌شی…
         خب… حالا این بده یا خوبه؟
         بدش خیلی بده، خوبش خیلی خوب.
         بالاخره چی‌کار کنم من؟ بخورم یا نه؟
         تو بخور. من سعی می‌کنم گم وگور شم زمانائی که بدی. سگی.
         خاک تو سرت!
         چرا؟!
         خره… بدِ من باید باشه. یعنی باید وجود داشته باشه تا خوبم معنی پیدا کنه.
         حالا تو شروع کن حرف فلسفی زدن!
         کاشکی لااقل گوش می‌کردی چی می‌گم…
         فهمیدم. می‌گی بدت باید باشه تا خوبتو بفهمم.
         دقیقاً.
         دقیقاً چی؟
         دقیقاً اینکه مارتینیِ منو پر می‌کنی یا PMS ی شم؟
         زیتونتو بخور! زیتون «دِرتی مارتینی» از خودش بیشتر مست می‌کنه.
         باز کن دهنتو. بازکن خاله جون. بزرگ باز کن. تو بخورش… من آلردی مستِ مستم.
         می‌خورم… فقط خوب باش!
         خوبم.
         خوبه.
         دوسِت دارم.
        
 
 
 

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *